Skip to Content
[Page Content]

Impormasyon sa Matatawagan

Military & Overseas FAQs

Ang mga Militar at nasa ibayong dagat na botante ay makakabisita sa Mga Madalas Itanong Tungkol sa FVAP para sa karagdagang impormasyon o makipag-ugnayan sa mga sumusunod na organisasyon:

Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng L.A.

Lunes – Biyernes: Ika-8 ng umaga – Ika-5 ng hapon

Militar at Nasa Ibayong Dagat na mga Botante

Dibisyon ng mga Rekord ng Botante

(562) 466-1323 o 1(800) 815-2666

militaryoverseasAV@rrcc.lacounty.gov

 

Dibisyon ng mga Halalan ng Kalihim ng Estado ng CA

Lunes – Biyernes: Ika-8 ng umaga – Ika-5 ng hapon

(916) 657-2166

mov@sos.ca.gov

 

Pederal na Programang Tulong sa Pagboto

Lunes – Biyernes: Ika-6 ng umaga – Ika-8 ng gabi EST

Kagawaran ng Depensa

(800) 438-VOTE (8683)

vote@fvap.ncr.gov

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.