Skip to Content
[Page Content]

Ikaw ba ay isang manggagawa sa botohan sa darating na halalan at nangangailangan ng pagsasariwa sa mga ilang bagay sa pagsasanay? Ang RR/CC ay nakatuon sa pagbibigay ng lahat ng posibleng gamit na makatutulong para maging madali ang Araw ng Halalan sa iyo. Salamat sa iyong pagsisilbi sa Los Angeles County!

Mga Patnubay sa Araw ng Halalan

Kung kayo ay mayroong mga karagdagang katanungan sa Araw ng Halalan, tumawag sa inyong Tagapag-ugnay o tumawag sa Hotline ng Mga Serbisyo para Manggagawa sa Botohan:1-800-815-2666, opsyon 7. Ang buklet ay isinasapanahon tuwing pangunahing halalan. Ang pinakabagong buklet ay isinasa-panahon kapag ito ay naging handa na.

Mga Video

[Original Content]