Skip to Content
[Page Content]

Ang RR/CC ay may masaklaw na programa ng pagsasanay para sa mga manggagawa sa halalan na nakalapat sa paghahanda sa inyo upang siguraduhin ang isang positibong karanasan sa araw ng halalan.

Online na Pagsasanay ng Manggagawa sa Botohan
Ang RR/CC ay nagkakaloob ng online na pagsasanay sa mga manggagawa sa botohan para sa mga inspektor at klerk. Ang pagsasanay ay magrerepaso sa mga importanteng impormasyon na nasakop ng nasa-personal na pagsasanay. Mahalagang tandaan na ang online na pagsasanay ay kinakailangan para sa lahat ng mga inspektor.

Nasa-Personal na Pagsasanay ng Manggagawa sa Botohan

Lahat ng mga manggagawa sa botohan na magsisilbi sa Araw ng Halalan ay dapat dumalo sa isang nasa-personal na pagsasanay. Paki-tandaan na ang pagsasanay ay kinakailangan para sa lahat ng inspektor. Nagkakaloob kami ng humigit-kumulang na 500 pagsasanay sa kalawakan ng Los Angeles County. I-klik ang isa sa mga iskedyul ng mga pagsasanay sa ibaba para hanapin ang pinakamalapit na lokasyon para sa iyo. (Tala: Ang mga iskedyul ay ipinababatid kapag ito ay naging handa.)

Mga Katanungan? Tanungin si Wanda

May katanungan ba kayo tungkol sa mga proseso sa lugar ng botohan o isang bagay na hindi ninyo naintindihan sa klase ng pagsasanay? Mag-email ng katanungan sa askWanda@rrcc.lacounty.gov o tumawag sa walang bayad na numero sa (800) 815-2666, opsyon 7.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.