Skip to Content
[Page Content]

Programang Estudyanteng Manggagawa sa Botohan

become-a-pollworker

Ang Programang Estudyanteng Manggagawa sa Botohan ay isang natatanging pagkakataon para sa mga estudyante ng mataas na paaralan upang makaranas ng mahalagang bahagi ng proseso ng pagboto. Ang mga estudyante ay itinatalagang magtrabaho bilang mga Klerk sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Ang bawat estudyante ay may mga responsibilidad na katulad ng mga manggagawa sa botohan — mula sa pagdalo sa pagsasanay, pagtulong sa mga botante at pagsasara ng lugar ng botohan sa katapusan ng Gabi ng Halalan.

Para sa karagdagang impormasyon Tungkol sa Programang Estudyanteng Manggagawa sa Botohan:

[Original Content]