Skip to Content
[Page Content]

county-employee-pollworker

Ang mga Empleyado ng County ay Maaring Mag-aplay Online para maging isang Maggagawa sa Botohan Ngayon !

Ang Programang Manggagawa sa Botohan na Empleyado ng County ng L.A. (CPP) ay binuo bilang tugon sa isang pambansang kakulangan ng manggagawa sa botohan. Ang programa ay nagbibigay ng kakayahan sa mga empleyado ng County na maglingkod sa Araw ng Halalan bilang isang manggagawa sa botohan habang kumikita pa rin ng kanilang regular na arawang suweldo. Inaprobahan bilang isang permanenteng programa noong 2001 ng Lupon ng mga Superbisor, ang CPP ay lumaki sa bawat taon at napatunayan na isang malaking tagumpay.

Mga Mapagkukunan
[Original Content]