Skip to Content
[Page Content]

Ikaw ba ay marunong ng dalawang wika?

Alam mo ba na ang RR/CC ay nagbibigay ng tulong sa wika para sa siyam na wika bilang karagdagan sa Ingles sa County ng Los Angeles? Makakatulong ka sa mga botante sa iyong komunidad sa pagiging isang manggagawa sa botohan sa Araw ng Halalan kung ikaw ay nagsasalita ng alinman sa mga sumusunod na wika:

 • Tsino (Kantones/Mandarin)
 • Hindi
 • Hapon
 • Khmer
 • Koreano
 • Espanyol
 • Tagalog
 • Thai
 • Biyetnamis

Bilang karagdagan, ang RR/CC ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa wika sa mga lugar ng botohan batay sa mga pangangailangan ng komunidad, sa mga sumusunod na wika

 • Bengali
 • Gujarati
 • Ruso
 • Armenian
 • Punjabi
 • Urdu
 • Farsi
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.