Skip to Content
[Page Content]

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Lugar ng Botohan

Ano ang isang lugar ng botohan?

Ang lugar ng botohan ay ang lugar kung saan ibinoboto ng mga botante ang kanilang mga balota sa Araw ng Halalan.

Ano ang mga kinakailangan upang pamahalaan ang isang lugar ng botohan?
    Upang iboluntaryo ang inyong tirahan o negosyo bilang isang lugar ng botohan, ang pasilidad ay dapat magtaglay ng:
  • Hindi kukulangin sa 15 por 20 na kuwadradong talampakan; hindil liliit sa 400 na kuwadradong talampakan
  • Sapat na paradahan
  • Mga rampa ng paggamit at paradahan ng may kapansanan
  • Daan patungo sa isang banyo sa lugar
  • Nakakulong na lugar na may wasto (sapat) na ilaw at pagpapainit
  • 1 hanggang 2 mesa na may 4 hanggang 6 na silya
  • Labasan ng kuryente para sa Tagabasa ng Balota sa Presinto
  • Lokasyon ng botohan na magagamit sa pagitan ng mga oras na ika-6 ng umaga hanggang ika-9:30 ng gabi(humigit-kumulang) sa Araw ng Halalan
Ano ang mga oras?

Ang mga manggagawa sa botohan ay dapat na nakakagamit ng lokasyon sa ika-6 ng umaga hanggang humigit-kumulang na ika-9:30 ng gabi sa Araw ng Halalan.

Ano ang kinakailangan upang maging punong-abala sa isang lugar ng botohan?

Ang bawat lugar ng botohan ay dapat magtaglay ng 1-2 mesa at humigit-kumulang na 4 na silya, magagamit ng mga botanteng may kapansanan at karagdagang pasilidad ng pagpapainit, kuryente, at banyo para sa mga manggagawa sa botohan.

Ano ang mga benepisyo ng pagiging punong-abala sa isang lugar ng botohan?

Bilang may-ari ng isang lugar ng botohan, ikaw ay tumutulong sa mga botante ng iyong komunidad na gamitin ang kanilang iginagarantiya ng saligang-batas na karapatang bumoto at kumikita ng $25.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.