Skip to Content
[Page Content]

Ang Kodigo sa Halalan at librito ng Listahan ng Dapat Tiyakin ay isang nakakatulong na tagapagdulot para sa mga manggagawa sa botohan sa Araw ng Halalan. Ito ay nagtataglay ng mga tagubilin sa kung paano ihanda ang lugar ng botohan, isang listahan ng mga materyal at impormasyon tungkol sa pagsasara ng lugar ng botohan.

Ang librito ay isinasapanahon para sa bawat malaking halalan. Ang pinakahuling librito ay isasapanahon kapag magagawa na ito.

Election Guide and Checklist NOv. 6, 2012

Listahan ng Dapat Tiyakin sa Patnubay sa Halalan ng Ika-6 ng Nobyembre

[Original Content]