Skip to Content
[Page Content]

Ang libritong "Ano ang Dapat Gawin Kung..." ay nagtataglay ng nakakatulong na impormasyon tungkol sa paghawak sa mga pangkaraniwang isyu o mga problema na maaaring mangyari sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan sa Araw ng Halalan, makipag-ugnayan sa inyong tagapag-ugnay o tawagan ang Pollworker Services Hotline: 1-800-815-2666, opsyon 7.

Ang librito ay isinasapanahon para sa bawat malaking halalan. Ang pinakahuling librito ay isasapanahon kapag magagawa na ito.

What to Do If Nov. 6, 2012

Ika-6 ng Nobyembre Ano ang Dapat Gawin Kung

[Original Content]