Skip to Content
[Page Content]

Impormasyon Tungkol sa Matatawagan

Kung makaharap ka ng mga problema bago ang Araw ng Halalan, tawagan ang Nakahandang Linya sa mga Serbisyo ng Manggagawa sa Botohan sa (562) 462-2960 para makakuha ng mga sagot sa mga sumusunod:

  • Paggamit ng online na pagsasanay
  • Pagpaparehistro sa klase sa pagsasanay
  • Paggawa ng mga pagkansela
  • Iskedyul ng klase sa pagsasanay
  • Impormasyon sa ISPU at CIC
  • Suplementong pagpapakoreo ng VBM sa pamamagitan ng FedEx
[Original Content]