Skip to Content
[Page Content]

Impormasyon Tungkol sa Matatawagan

Kung makaharap ka ng mga problema bago ang Araw ng Halalan, tawagan ang Nakahandang Linya sa mga Serbisyo ng Manggagawa sa Botohan sa (562) 462-2960 para makakuha ng mga sagot sa mga sumusunod:

  • Paggamit ng online na pagsasanay
  • Pagpaparehistro sa klase sa pagsasanay
  • Paggawa ng mga pagkansela
  • Iskedyul ng klase sa pagsasanay
  • Impormasyon sa ISPU at CIC
  • Suplementong pagpapakoreo ng VBM sa pamamagitan ng FedEx
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.