Skip to Content
[Page Content]

Muling Idinisenyong Berdeng Guhitang Sobre

Muling Idinisenyong Berdeng Guhitang Sobre

Ang Berdeng Guhitang Sobre (GSE) ay magiging malinaw na ngayon. Ito ay magbibigay ng kakayahan sa Dibisyon ng Halalan na mabilis na makita na ang GSE ay wastong ibinabalot sa katapusan ng gabi.

Mga Bagong Wika
 

Ang County ng Los Angeles ay nagkakaloob ngayon ng mga isinaling materyal sa halalan sa mga sumusunod na wika: Hindi, Khmer at Thai.

Bilang karagdagan, ang mga tagasalin ay nakahandang mag-alay ng Bengali at Gujarati sa mga piling lugar ng botohan at sa pamamagitan ng telepono sa Araw ng Halalan.

Muling Idinisenyo na mga Libro ng Pagsasanay

Ang mga libritong "Patnubay at Listahan ng Dapat Tiyakin sa Halalan" at "Ang Dapat Gawin Kung ..." ay inililimbag nang may laman ang magkabilang panig upang mabawasan ang pag-aaksaya.

Ang mga tab ay nililimbag nang tuwiran sa panlabas na puwang ng bawat pahina. Ang InkaVote Plus Handbook ay hindi na ginagamit. Ang impormasyon mula sa librong iyon ay isinanib sa ibang dalawang libro ng pagsasanay.

Kard ng Trabaho ng Tagasubaybay ng Linya

Kard ng Trabaho ng Tagasubaybay ng Linya

Ang Tagasubaybay ng Linya ay isang hindi-sapilitang katungkulan ng manggagawa sa botohan na ginagamit lamang kung magkaroon ng linya sa lugar ng botohan at karamihan ng mga kubol ng pagboto ay okupado. Ang isang Kard ng Trabaho ng Tagasubaybay ng Linya ay ipinagkakaloob.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.