Skip to Content
[Page Content]

Ika-1 Hakbang - Kuwalipikado Ka Ba?

Tingnan ang Iskedyul ng Paghaharap ng Kandidatura ng Kandidato para sa titulo ng katungkulan, at mga iniaatas at mga huling araw ng paghaharap.

Ika-2 Hakbang - Magharap ng isang Porma ng CRQ

Sa panahon ng paghaharap ng kandidatura ng kandidato, ang kandidato ay dapat pumirma at magharap ng isang porma ng Pagpaparehistro at Kuwalipikasyon ng Kandidato (CRQ), na ginagamit upang patibayan ang katayuan ng kuwalipikasyon ng kandidato.

Tala: Ang CRQ ay ginagamit upang ihanda ang mga dokumento ng pagmungkahi at dahil dito ay hindi isang opisyal na dokumento ng pagmungkahi sa kandidato.

Kumpletuhin ang porma ng CRQ sa isa sa mga sumusunod na paraan:

 • Online: Porma ng Pagpaparehistro ng Kandidato at Kuwalipikasyon (CRQ)
  • Ang mga dokumento ng pagmungkahi ay ihahanda nang maaga at maaari nang kunin at/o iharap sa seksyon ng Impormasyon sa Halalan (Ika-2 Palapag, Silid 2013) sa 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650.
  • Maaari kang humiling na tumanggap ng mga dokumento ng pagmungkahi sa pamamagitan ng koreo sa pagpili sa "Humiling na Tumanggap ng mga Dokumento sa Pamamagitan ng Koreo."
  • Ang online na porma ay hindi na makukuha sa huling petsa ng bawat panahon ng paghaharap.
 • Nang personal: Magharap ng kandidatura kahit kailan sa pagitan ng ika-8 ng umaga at ika-5 ng hapon sa mga karaniwang araw, hindi kasama ang mga piyesta opisyal.
  • Pagdating sa opisina ng tagapagrehistro, ang kandidato o awtorisadong ahente ay bibigyan ng mga tagubilin at iisyuhan ng mga opisyal na dokumento ng pagmungkahi.
  • Ang mga kahilingan ay ginagawa sa:

   Election Information Section

   2nd Floor, Room 2013

   12400 Imperial Highway

   Norwalk, CA 90650

 • Ng isang awtorisadong ahente: Maaari kang mag-awtorisa ng isang ahente upang kunin at ihatid ang iyong pinirmahang porma ng CRQ at mga dokumento ng pagmungkahi. Kumpletuhin ang Awtorisasyon upang Kunin at/o Iharap ang mga Dokumento ng Pagmungkahi ng Kandidato
 • Sa pamamagitan ng telepono: Tawagan ang Impormasyon sa Halalan sa (562) 466-1310 o Pagpaplano sa Halalan sa (562) 462-2317 sa pagitan ng ika-8 ng umaga at ika-5 ng hapon sa mga karaniwang araw, hindi kasama ang mga piyesta opisyal, upang mag-aplay para sa at tumanggap ng mga opisyal na dokumento ng paghaharap sa pamamagitan ng koreo.

Tala: Lahat ng mga kandidato ay umaako ng buong responsibilidad na gumawa at magharap ng mga opisyal na dokumento ng paghaharap na inihanda at inisyu ng opisinang ito nang hindi lalampas sa legal na huling araw ng paghaharap na itinatag ng batas. Walang mga eksepsiyon na gagawin.

Ika-3 Hakbang: Hintayin ang mga Dokumento ng Pagmungkahi

 • Pagkatapos iharap ang porma ng CRQ, ang kandidato o awtorisadong ahente ay bibigyan ng mga tagubilin at iisyuhan ng mga opisyal na dokumento ng pagmungkahi.
 • Ipoproseso ng opisinang ito ang porma ng CRQ sa loob ng 48 oras (hindi kasama ang mga araw ng Sabado at Linggo/piyesta opisyal).
 • Kung para sa anumang dahilan ang porma ng CRQ ay hindi ka ginawang kuwalipikado para sa piniling katungkulan, ikaw ay bibigyan ng paunawa sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng pagbabalik ng email sa loob ng 48 oras (hindi kasama ang mga araw ng Sabado at Linggo/piyesta opisyal) at bibigyan ng dahilan ng hindi pagtanggap sa porma.
[Original Content]