Skip to Content
[Page Content]

Ang panahon ng paghaharap ng kandidatura ng kandidato ay nagsisimula nang hindi mas maaga kaysa 148 araw bago ang isang halalan at hindi mas huli kaysa 88 araw sa ika-5 ng hapon bago ang isang halalan. (E.C.§ 8403)

Kung ang Deklarasyon ng Kandidatura ng isang nanunungkulan ay hindi naiharap sa loob ng 88 araw ng isang halalan, ang panahon ng paghaharap ay palalawigin depende sa halalan. Ang panahon ng pagpapalawig ay hindi angkop kapag walang nanunungkulan na gustong muling mahalal at ang katungkulan ay inilista bilang "Bakante" o para sa distrito ng ahensiya ng tubig.

Mga Mahahalagang Katotohanan

  • Lahat ng mga opisyal na dokumento ng paghaharap ng kandidato (Deklarasyon ng Kandidatura, Pahayag ng Kuwalipikasyon ng Kandidato, Transliterasyon at para sa pag-uulat sa kampanya ng mga Porma 700 at 800 o 808 kung angkop) ay dapat magtaglay ng mga orihinal na pirma at dapat matanggap sa opisinang ito bago lumampas ang mga legal na huling araw ng paghaharap. Ang mga kopyang ipinadala sa fax ay hindi tinatanggap

  • Ang opisinang ito ay hindi makakapagbigay ng mga opisyal na dokumento sa paghaharap nang mas maaga kaysa unang araw na itinatag ng batas ng estado o legal na tumanggap ng anumang mga opisyal na dokumento sa paghaharap na ipinadala ng Serbisyo ng Koreo ng E.U. pagkaraan ng ika-5 ng hapon sa huling araw ng paghaharap.
  • Pagkakataong makagamit ng Porma ng Pagpaparehistro at Kuwalipikasyon ng Kandidato Ang (CRQ) ay hindi makukuha pagkatapos ng huling araw ng paghaharap, kabilang ang mga panahon ng pagpapalawig kung angkop. Ito ay upang matiyak ang napapanahong paghaharap ng mga dokumento ng pagmungkahi at magsanggalang laban sa anumang maling pagkakaintidi na ang paghaharap ng porma ng Pagpaparehistro at Kuwalipikasyon ng Kandidato ay nagkukumpleto sa proseso ng paghaharap.

Kung kayo ay may mga katanungan, tawagan ang seksyon ng Impormasyon sa Halalan sa (562) 466-1310 o Seksyon ng Pagpaplano sa Halalan sa (562) 462-2317.

Lahat ng sulat ay dapat ipadala sa:

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Planning Section, Room 2015

Nomination Documents Enclosed

P.O. Box 1024

Norwalk, CA 90651-1024

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317

O ihatid sa:

Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County

Seksyon ng Impormasyon sa Halalan
Silid 2013 

12400 Imperial Hwy.

Norwalk, CA 90650

Mga Oras: Lunes-Biyernes, Ika-8 ng umaga hanggang Ika-5 ng hapon.

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317


Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County

Opisina ng Distrito sa Lancaster

44509 16th St. West, Suite 101

Lancaster, CA 93534

Mga Oras: Lunes-Biyernes, Ika-8 ng umaga hanggang Ika-4:30 ng hapon

(661) 945-6446

[Original Content]