Skip to Content
[Page Content]

Paglalagay ng Isang Panukala sa Balota

Ang mga panukalang lumilitaw sa balota sa Araw ng Halalan ay maaaring lokal, pambuong-county o pambuong-estado na mga panukala. Ang mga pambuong-estadong panukala ay pangkaraniwang may tatak ng isang numero (halimbawa ay Proposisyon 29) na itinalaga ng Kalihim ng Estado ng California. Ang mga pambuong-county na panukala ay pinapangalanan ng County at ipinakikila sa mga letra ng alpabeto (halimbawa ay Panukala S).

>

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.