Skip to Content
[Page Content]

Impormasyon sa Panukala:

Ang isang pangangatwiran/sagot ay isang nakasulat na pahayag na nagsasaad ng suporta ng isang tao na maaaring panig o laban sa mga partikular na panukala sa balota.

Kahit sino ay maaaring magharap ng isang sagot sa kondisyon na ito ay nakatutugon sa mga iniaatas na anyo at iniharap bago lumampas ang huling araw, na matatagpuan sa Hanbuk ng Kandidato at Patnubay sa Tagapagdulot sa Mga Darating na Halalan na pahina.

Mga Porma:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.