Skip to Content
[Page Content]

Pagboto sa County ng L.A.

Ang RR/CC ay nagpupunyaging magkaloob sa mga residente ng County ng L.A. ng nakakatulong na impormasyon sa halalan at mga karapatan sa pagboto upang itaas ang tiwala at kahandaan ng botante. Ang mga sumusunod ay mga polyetong nagbibigay ng impormasyon para sa County ng L.A.

Kung ang isang botante ay nagpahayag sa ilalim ng panunumpa na hindi nila kaya na markahan ang isang balota, ang botanteng ito ay maaaring tumanggap ng tulong sa pagmamarka ng kanilang balota mula sa dalawang (2) mga tao na kanilang pipiliin. (E.C. § 14282)

Batas sa mga
Karapatan ng Botante

Materials — Voter Bill of Rights

PDF

Larawan

Pagpaparehistro ng
Botante

Materials — Voter Registration

PDF

Larawan

Handa nang
Bumoto?

Materials — Are You Ready to Vote?

PDF

Larawan

Pansamantalang
Pagboto

Materials — Provisional Voting

PDF

Larawan

Pagboto ng Bilanggo

Materials — Inmate Voting

PDF

Larawan

Mga Primarya ng
Nangungunang 2

Materials — Top 2 Primaries

PDF

Larawan

Lumabas Mula sa
Trabaho Upang Bumoto

Materials — Time Off to Vote

PDF

Larawan

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.