Skip to Content
[Page Content]

Mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Mayroon bang mga kalagayan kung saan ang isang botante ay maaaring atasan na bumoto ng isang balota ng hindi makakarating?

Oo. Kung ang isang presinto ng halalan ay may 250 o mas kaunting nakarehistrong botante sa ika-88 araw bago ang isang halalan, ang presintong iyon ay maaaring ideklarang isang presinto ng "balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo" ng opisyal sa mga halalan dahil sa kawalan ng mga lokasyon sa pagboto at mga manggagawa sa botohan sa mga maliliit na presinto. Lahat ng mga botante sa naturang mga itinalagang presinto ay awtomatikong padadalhan ng mga balota ng hindi makakarating para sa halalang iyon.

Paano ako makakahiling ng isang balota ng hindi makakarating?

Sa halip na pumunta sa lugar ng botohan upang botohan ang isang balota sa Araw ng Halalan, sinumang nakarehistrong botante ay maaaring humiling ng balota ng pagliban sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mag-aplay Upang Makaboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Paano ko ibibigay ang aking balota ng hindi makakarating sa Araw ng Halalan?

Maaari mong ibalik ito nang personal sa alinmang presintong lugar ng botohan sa County ng Los Angeles o sa opisina ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan. Kung, dahil sa sakit o kapansanan ng katawan, ay hindi mo kayang ibalik ang balota, ikaw ay maaaring magpahintulot, sa pamamagitan ng liham, sa isang asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo, kapatid na lalaki, kapatid na babae o taong naninirahan sa inyong sambahayan na ibalik ang balota sa opisina ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County o sa alinmang lugar ng botohan sa loob ng County ng Los Angeles bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.

Ang aking katawan ay walang sapat na kakayahan/may-kapansanan at dapat akong bumoto sa pamamagitan ng koreo. Kailangan ba akong mag-aplay para sa isang balota ng hindi makakarating para sa bawat halalan?

Hindi. Maaari kang mag-aplay para sa katayuan ng "Permanenteng Pagliban na Botante" sa pamamagitan ng Aplikasyon para sa Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Sa sandaling mailagay sa talaan, hindi mo na kailangang mag-aplay para sa mga halalan sa hinaharap. Ang isang balota ay awtomatikong ipapakoreo sa iyo para sa bawat halalan. Ang isang asawa o ibang tao na kasama mo sa bahay ay maaari ring mag-aplay para sa katayuan ng permanenteng pagliban na botante. Sa sandaling makatanggap ang isang botante ng katayuan ng permanenteng pagliban na botante, mapapanatili niya ang katayuang ito hanggang binobotohan niya ang balota sa lahat ng mga pambuong-estadong halalan.

Para sa impormasyon sa pagiging permanenteng pagliban na botante, mangyaring sumangguni sa iyong librito ng halimbawang balota o tawagan ang Seksyon ng Pagliban sa Pagboto sa (562) 466-1323.

Nakatanggap ako ng isang aplikasyon para sa balota ng hindi makakarating mula sa isang kampanyang pampulitika. Ayon ba sa batas na gamitin ito?

Oo. Ang mga indibidwal, mga organisasyon at mga grupo ay maaaring mamahagi ng mga aplikasyon para sa balota ng hindi makakarating. Gayuman, dapat nilang gamitin ang pangkaraniwang anyo na tinukoy sa Kodigo sa mga Halalan ng California. Ang mga opisyal sa Halalan ay hindi responsable sa mga aplikasyon para sa balota ng hindi makakarating na ipinadadala sa mga indibidwal o grupong ito. Upang matiyak na ang iyong balota ay ipadadala sa iyo sa tamang panahon, inirerekomenda na ipadala mo sa fax, koreo o dalhin ang iyong aplikasyon nang tuwiran sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County.

Kung humiling ako ng isang balota ng hindi makakarating, maaari bang magbago ang aking isip at bumoto sa aking lugar ng botohan?

Oo, ngunit mangyaring dalhin ang iyong balota ng pagliban sa lugar ng botohan at ibigay ito sa mga manggagawa sa botohan bago botohan ang isang regular na balota ng presinto. Kung hindi mo dala ang iyong balota ng pagliban upang isauli, ikaw ay pahihintulutan na botohan ang isang pansamantalang balota sa lugar ng botohan. Ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos kumpirmahin ng opisyal sa mga halalan na hindi ka pa nakaboto gamit ang balota ng pagliban para sa halalang iyon.

Kailan ako maaaring mag-aplay para sa isang balota ng hindi makakarating?

Maaari kang humiling ng isang balota ng hindi makakarating:

  • Kasing-aga ng 60 araw bago ang isang halalan: Maliban sa mga balota ng nasa ibayong dagat, ang mga balota ng hindi makakarating ay ipinadadala sa mga aplikante simula sa unang legal na araw para magpadala sa koreo, na 29 na araw bago ang isang halalan. Ang opisyal sa mga halalan ay hindi maaaring tumanggap ng anumang mga aplikasyon sa koreo nang kulang sa 7 araw (6 o mas kaunting araw) bago ang isang halalan.
  • Sa panghuling 6 na araw bago ang isang halalan: Kung ikaw ay nagkasakit, nagkaroon ng kapansanan o natuklasan na mapapalayo ka sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan, maaari kang bumoto ng isang pang-emerhensiyang balota ng hindi makakarating. Maaari kang bumoto nang personal sa opisina ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County o magpadala ng isang nakasulat/pinirmahang kahilingan para sa isang balota ng hindi makakarating na nagpapahintulot sa ibang tao na dalhin sa iyo ang balota at ibalik ito sa opisina sa mga halalan o alinmang lugar ng botohan pagkatapos mong bumoto.

Ang RR/CC ay nagsisimulang magpadala sa koreo ng mga balota ng hindi makakarating 29 na araw bago ang halalan.

Kailan ang huling araw upang ibalik ang aking binotohang balota ng hindi makakarating?

Ang mga balota ng hindi makakarating ay dapat matanggap ng mga opisyal sa mga halalan nang hindi mas huli kaysa pagsasara ng mga lugar ng botohan (ika-8 ng gabi) sa Araw ng Halalan. Ang mga tatak-pangkoreo ay hindi tinatanggap sa California.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.