Skip to Content
View Statistics Arrow — Down
Dean C. Logan

"Nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo na patas, malalapitan at maliwanag na paraan." ~ Dean C. Logan

Register
5,167,450
Kabuuang mga Nakarehistrong Botante*
[+] Tingnan ayon sa Partido

Amerikanong Independiyente

109,932

Demokratiko

2,616,699

Luntian

21,996

Libertaryan

30,499

Di-partidista

1,454,205

Kapayapaan at Kalayaan

29,267

Republikano

904,852

08/06/2018

Vote by Mail
2,248,727
Kabuuang mga Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo*
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
437,493
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
61,844
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
100,000
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
210,000,000
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal
16,666
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal
Los Angeles County Seal
Vote by Mail in LA County is
New and Improved
Icon — Close
Icon — Close
Los Angeles County Seal
Vote by Mail in LA County is New and Improved
Last day to request a VBM ballot is Oct. 30