Skip to Content
[Page Content]

Bỏ Phiếu Sớm

Early Voting

Bỏ phiếu sớm thì tiện lợi, dễ dàng và được bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Các Cử Tri không phải đợi đến Ngày Bầu Cử để đi bỏ phiếu. Mọi cử tri đã ghi danh trong Quận Los Angeles đều có thể đi bỏ phiếu sớm.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Liên lạc văn phòng Norwalk tại số 1(800) 815-2666 or (562) 466-1323 để xác định giờ làm việc.

Bỏ Phiếu Sớm Vào Cuối Tuần lại đến cho Tháng Ba

Làm Cho Mọi Việc Dễ Dàng - Tìm Địa Điểm Gần Nhất:Công Cụ Xác Định nơi Bỏ Phiếu Sớm Vào Cuối Tuần

Cơ quan của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của các cử tri muốn bầu cử, và những ai muốn bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử.

Kỳ Bầu Cử Đặc Biệt và Kết Hợp Địa Phương ngày 7 Tháng Ba sẽ có thêm bẩy (7) địa điểm khác mở cửa ngày 4-ngày 5 Tháng Ba (Thứ Bảy và Chủ Nhật) từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Những Điều Quan Trọng cần Biết Trước Khi Đến:

  1. Những địa điểm này cũng là các địa điểm thùng bỏ phiếu. Nếu quý vị đã có lá phiếu Bầu bằng Thư của mình, quý vị không cần phải chờ đợi xếp hàng.
  2. Quý vị sẽ không dùng lá phiếu sử dụng loại bút-chấm-mực tại địa điểm bỏ phiếu, quý vị sẽ tô kín ô bầu dục cho các chọn lựa của mình trên lá phiếu Bầu bằng Thư.
  3. Nếu quý vị xếp hàng trước 4 giờ chiều, quý vị sẽ có thể bỏ phiếu.
Weekend-Early-Voting

Xem và Tải Xuống Tờ Quảng Cáo Bỏ Phiếu Sớm vào Cuối Tuần

[Original Content]