Skip to Content
[Page Content]

Dự Luật Tiên Khởi trên Lá Phiếu Quận

Danh Sách Các Dự Luật Tiên Khởi Của Quận trong Tiến Trình

Chủ Đề của Dự Luật Ngày Bầu Cử Dự Kiến
Các Bãi Biển Không Phải Xích Chó trong Quận Los Angeles 11/08/2016
[Original Content]