Skip to Content
[Page Content]

Maagang Pagboto

Early Voting

Ang Pagboto ng maaga ay maginhawa, madali at naguumpisa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Ang mga Botante ay hindi kailangang maghintay sa Araw ng Halalan para ipatala ang kanilang balota. Lahat ng rehistradong mga botante sa County ng Los Angeles ay maaring bumoto ng maaga.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Makipag-ugnayan sa tanggapan sa Norwalk, sa telepono 1(800) 815-2666 o (562) 466-1323 para alamin ang mga oras ng trabaho.

Ang Maagang Pagboto sa Katapusan ng linggo ay babalik sa Marso

Gawing Madali ang mga Bagay - Hanapin ang Pinakamalapit na Lokasyon: Paghanap ng Lugar para sa Maagang Pagboto sa Katapusan ng linggo

Ang Pinagsamang Munisipal at Espesyal na mga Halalan ng ika-7 ng Marso, 2017 ay magkakaroon ng pitong (7) karagdagang mga lokasyon na bukas sa ika 4- 5 ng Marso (Sabado at Linggo) mula sa ika 8 ng umaga- ika 4 ng hapon.

Mga Importanteng Bagay na Dapat Malaman Bago Magpunta:

  1. Ang mga lokasyong ito ay mga lokasyon din ng paghulog ng balota. Kung dala mo ang iyong balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo hindi mo na kailangang maghintay sa pila.
  2. Hindi mo gagamitin ang ink-a-vote na balota na ginagamit sa isang lugar ng botohan, mamarkahan mo ang buong obalo ng iyong mga pinili sa balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  3. Kung ikaw ay nakapila na bago ang ika 4 ng hapon ikaw ay makakaboto.
Weekend-Early-Voting

Tingnan at i-Download ang Polyeto ng Maagang Pagboto sa Katapusan ng Linggo

[Original Content]