Skip to Content
[Page Content]

Maagang Pagboto

Early Voting

Ang Pagboto ng maaga ay maginhawa, madali at naguumpisa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Ang mga Botante ay hindi kailangang maghintay sa Araw ng Halalan para ipatala ang kanilang balota. Lahat ng rehistradong mga botante sa County ng Los Angeles ay maaring bumoto ng maaga.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Makipag-ugnayan sa tanggapan sa Norwalk, sa telepono 1(800) 815-2666 o (562) 466-1323 para alamin ang mga oras ng trabaho.

Ang Maagang Pagboto sa Araw ng Sabado at Linggo ay Maari
Espesyal na Pangkalahatang Halalan ng Pangkongresong Distrito 34

Gawing Madali ang mga Bagay - Hanapin ang Pinakamalapit na Lokasyon: Paghanap ng Lugar para sa Maagang Pagboto sa Katapusan ng linggo

Ang Espesyal na Pangkalahatang Halalan ng Pangkongresong Distrito 34 ng ika-6 ng Hunyo ay magkakaroon ng tatlong (3) karagdagang mga lokasyon na bukas sa ika- 3- 4 (Sabado at Linggo) mula ika-8 ng umaga- ika-4 ng hapon.

Mga Importanteng Bagay na Dapat Malaman Bago Magpunta:

  1. Ang mga lokasyong ito ay mga lokasyon din ng paghulog ng balota. Kung dala mo ang iyong balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo hindi mo na kailangang maghintay sa pila.
  2. Hindi mo gagamitin ang ink-a-vote na balota na ginagamit sa isang lugar ng botohan, mamarkahan mo ang buong obalo ng iyong mga pinili sa balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  3. Kung ikaw ay nakapila na bago ang ika 4 ng hapon ikaw ay makakaboto.
  4. Ang mga karapat-dapat na mga residente ng County ng Los Angeles na hindi nakapagrehistro sa huling araw ng pagpapatala ng botante ay maari pang bomoto. Sa ilalim ng Batas ng Halalan ng California, ang Kondisyonal na Rehistrasyon ng Botante (CVR) ay nagpapahintulot sa umaasang botante na kondisyonal na magparehistro at magpatala ng isang probisyonal na balota.

Tingnan at i-Download ang Polyeto ng Maagang Pagboto sa Katapusan ng Linggo

Mga Lugar ng Maagang Pagboto sa Sabado at Linggo


*Kondisyonal na Rehistrasyon ng Botante (CVR) ay maaari sa bawat lokasyon
Lokasyon Paradahan Lugar ng Botohan
Arroyo Seco Library
6145 N. Figueroa Street
Los Angeles, 90042
Ang pagparada ay maaari sa mga itinalaga ng aklatan na lugar ng paradahan sa Piedmont Ave. Ang botohan ay magaganap sa loob ng aklatan "Silid ng Pagpupulong". Ang pasukan ng silid ng pagpupulong ay katabi ng pasukan/labasan na mga pinto ng aklatan.
Puente Learning Center
501 S. Boyle Avenue
Los Angeles, 90033
Ang paradahan ay magagamit sa lote ng paradahan sa S. Boyle Ave. Ang paradahang napupuntahan ay magagamit sa timog na bahagi ng gusali. Ang pagboto ay gaganapin sa loob ng Silid ng Ibat-ibang gamit. Ang pasukan sa silid ng ibat-ibang gamit ay matatagpuan sa pangunahing lobi ng gusali.
Pio Pico Library
694 S. Oxford Avenue
Los Angeles, 90005
Ang pagparada ay maaari sa paradahan ng aklatan matatagpuan sa Oxford Ave. (Magkakaibang palakad ng pagpaparada sa magkakaibang araw para sa libreng pagpaparada sa loob ng paradahan ng aklatan)

Sabado- Makakatanggap kayo ng tiket ng pagpaparada mula sa tagapaglingkod sa paradahan sa pasukan ng paradahan. Kailangan pagtibayin ang inyong tiket ng pagpaparada sa loob ng aklatan na matatagpuan sa harapang tsek-out na mesa.

Linggo- Walang tiket ng pagpaparada o pagpapatibay na kailangan para sa libreng pagpaparada.
Ang botohan ay magaganap sa loob ng aklatan "Silid ng Pagpupulong". Ang pasukan ng silid ng pagpupulong ay nasa daanan sa pagitan ng Serrano Ave. at Oxford Ave. na matatagpuan sa hilagang bahagi ng aklatan. Magkakaroon ng mga tanda na magbibigay direksyon sa inyo mula sa parehong kalsada.
Weekend-Early-Voting
[Original Content]