Skip to Content
[Page Content]

Maagang Pagboto

Early Voting

Ang Pagboto ng maaga ay maginhawa, madali at naguumpisa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Ang mga Botante ay hindi kailangang maghintay sa Araw ng Halalan para ipatala ang kanilang balota. Lahat ng rehistradong mga botante sa County ng Los Angeles ay maaring bumoto ng maaga.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Makipag-ugnayan sa tanggapan sa Norwalk, sa telepono 1(800) 815-2666 para alamin ang mga oras ng trabaho.

Ang Maagang Pagboto sa Araw ng Sabado at Linggo ay Maari
Ika-7 ng Nobyembre, 2017 Lokal at Munisipal na Pinagsamang mga Halalan

Gawing Madali ang mga Bagay - Hanapin ang Pinakamalapit na Lokasyon: Paghanap ng Lugar para sa Maagang Pagboto sa Katapusan ng linggo

Ang ika-7 ng Nobyembre na Lokal at Munisipal na Pinagsamang mga Halalan ay magkakaroon ng dalawang (2) karagdagang bukas na lokasyon sa ika-4 ng Nobyembre at ika-5 ng Nobyembre (Sabado at Linggo) mula ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon.

Mga Importanteng Bagay na Dapat Malaman Bago Magpunta:

  1. Ang mga lokasyong ito ay mga lokasyon din ng paghulog ng balota. Kung dala mo ang iyong balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo hindi mo na kailangang maghintay sa pila.
  2. Hindi mo gagamitin ang ink-a-vote na balota na ginagamit sa isang lugar ng botohan, mamarkahan mo ang buong obalo ng iyong mga pinili sa balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  3. Kung ikaw ay nakapila na bago ang ika 4 ng hapon ikaw ay makakaboto.
  4. Ang mga karapat-dapat na mga residente ng County ng Los Angeles na hindi nakapagrehistro sa huling araw ng pagpapatala ng botante ay maari pang bomoto. Sa ilalim ng Batas ng Halalan ng California, ang Kondisyonal na Rehistrasyon ng Botante (CVR) ay nagpapahintulot sa umaasang botante na kondisyonal na magparehistro at magpatala ng isang probisyonal na balota.

Tingnan at i-Download ang Polyeto ng Maagang Pagboto sa Katapusan ng Linggo

Mga Lugar ng Maagang Pagboto sa Sabado at Linggo


*Kondisyonal na Rehistrasyon ng Botante (CVR) ay maaari sa bawat lokasyon
Lokasyon Paradahan Lugar ng Botohan
Sentro ng Serbisyo ng San Gabriel Valley
1441 Santa Anita Ave.
South El Monte, CA 91733
Magparada sa kalye sa Santa Anita Ave., at sa karagdagang paradahan na matatagpuan sa lugar ng paradahan ng Sentro ng Komunidad ng South El Monte. Ang pasukan patungo sa Sentro ng Serbisyo ng San Gabriel Valley ay nasa Santa Anita Ave.
Cypress Park Branch Library
601 W. Lancaster Blvd.
Lancaster, CA 93534
Magparada sa lugar ng paradahan ng aklatan. Ang silid Ana Davis ay nasa loob ng aklatan
Weekend-Early-Voting
[Original Content]