Skip to Content
View Statistics Arrow — Down
Dean C. Logan

"Nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo na patas, malalapitan at maliwanag na paraan." ~ Dean C. Logan

Register
5,191,388
Kabuuang mga Nakarehistrong Botante*
[+] Tingnan ayon sa Partido

Amerikanong Independiyente

111,332

Demokratiko

2,693,022

Luntian

22,503

Libertaryan

29,995

Di-partidista

1,332,617

Kapayapaan at Kalayaan

31,367

Republikano

970,552

10/25/2016

Vote by Mail
2,277,232
Kabuuang mga Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo*
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
437,493
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
61,844
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
100,000
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
210,000,000
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal
16,666
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal
Icon — Close
Make Your Mark
Polling Place Look Up
Election Results
Sample Ballot Look Up
Election Night Live Stream
Registration Status
Vote by Mail Status
LA Vote