Los County Registrar-Recorder/County Clerk
Department of Registrar-Recorder/County Clerk
Los Angeles County
Registrar-Recorder/County Clerk
      County Home   |   Department Home   |   About Us   |   Contact Us    
Font Size: A A
Multilingual Services - Tagalog
 

TAGALOG/FILIPINO

Bilang pagsunod sa pederal na batas at lokal na ordinansa, nagkakaloob kami ng mga serbisyo sa mga botanteng nangangailangan ng tulong sa wikang Intsik, Hapon, Hindi, Koreano, Kastila, Khmer, Tagalog/Filipino, Thai at Biyetnamis. Sa mga serbisyong ito ay kabilang ang (1) isang linya ng telepono para sa Tulong sa Maraming Wika, (2) mga nakasaling gamit sa halalan at (3) mga tulong sa maraming wika sa mga tinutukoy na lugar ng botohan.

1-800-481-8683. Ang Multilingual Assistance Hotline ay isang walang‐bayad na numero na makakahiling kayo ng mga nakasaling pormularyo ng pagpaparehistro ng botante, mga librito ng halimbawang balota, atbp. at upang mahanap ang kinalalagyan ng inyong lugar ng botohan. Upang makakuha ng tulong sa inyong wika, mangyaring hilingin na makipag‐usap sa isang interpreter o tagasalin ng wika.

Mga Pormularyo at Aplikasyon

Para sa impormasyon makipag-ugnayan po lamang sa:

Ballot Management Section 
Tracy Dang 
(562) 462-2730 
TTDang@rrcc.lacounty.gov